Leren leren

Een actuele vraag in het voortgezet onderwijs is hoe leerlingen nu de juiste kennis en vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst nodig hebben. En aansluitend: hoe ze hun talenten kunnen ontplooien en gemotiveerd blijven. In de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt dat leerlingen vaak veel in hun mars hebben, maar dat het leren stagneert of niet voldoende oplevert.
Het Handboek Leren Leren bevat actuele theorieën, praktische inspiratiebladen en direct inzetbare formats die door alle leraren in alle vakgebieden kunnen worden ingezet. De auteurs onderstrepen het belang van vijf krachtige leerprincipes die ze uitvoerig behandelen, te weten:
•    Zelfregulatie
•    Metacognitie
•    Leerstrategieën
•    Leermeesters
•    Rijke leeromgeving

 

De praktische handvatten in dit boek kunnen leraren helpen om leerlingen optimaal te laten leren. Hiermee kan tevens het risico op afstromen van beloftevolle leerlingen worden verminderd.

Handboek Leren Leren is geschreven voor leraren in opleiding die willen weten hoe leren tot stand komt, voor vakdocenten die het proces van leren optimaler willen begeleiden én voor schooldirecties die schoolbreed aan de slag willen met leren leren.

 

Recensie


Leren, zeggen de bevlogen auteurs, is vooral een ervaring die prikkelt en uitnodigt tot begrijpen en verder onderzoeken. Om leerlingen optimaal te laten leren, dient de leerkracht kennis te hebben van hoe kinderen leren. In dit boek, dat zich richt op het voortgezet onderwijs maar voldoende interessante theorie en praktijk heeft voor andere onderwijsvormen, gaat men uit van vijf leerprincipes: zelfregulatie, metacognitie, leerstrategieën, leermeesters en de rijke leeromgeving. Steeds wordt op een toegankelijke en realistische manier theorie aangeboden, die gevolgd wordt door praktische handreikingen (al dan niet opgebouwd aan de hand van een herkenbaar praktijkvoorbeeld) die direct toepasbaar zijn. Zo volgen na de theorie over aandacht en concentratie tips over de standaardvoorwaarden, tips bij de instructie en tips over het wisselen van werkvormen. Handige bijlages (gratis download bij de uitgever) helpen de doelgroep, startende en ervaren docenten voortgezet onderwijs. Een actueel, overzichtelijk vormgegeven boek waar het enthousiasme van afspat.

Mac Steenaart

 Handboek Leren Leren is te bestellen via Uitgeverij Pica.


9200000072590782.jpg

Drie ogenschijnlijk simpele zaken vormen de basis van leren en motiveren: als je als leerling weet wat je moet doen, waarom je het moet doen en hoe je het moet doen, ben je beter uitgerust om je leertaak aan te gaan.

Het Werkboek Leren Leren bevat 22 concrete lesbrieven voor mentorlessen. Deze lessen zijn gericht op het aanleren van algemene leerstrategieën en inzichten die de leerling ondersteunen in het leerproces. De lesbrieven staan bovendien vol met slimme leertips voor de leerlingen.

Dit werkboek gaat uit van het besef dat de leerling zelf de belangrijkste informatie geeft over zijn leerproces en dat de docent of mentor, als belangrijkste leermeester, dit proces kan ondersteunen.
De volgende principes staan centraal:
• het versterken van metacognitieve vaardigheden voor het              leerproces;
• het bevorderen van een reflectieve houding van de leerling ten    aanzien van zijn leerproces.

De mentorlessen zijn geschreven voor leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en zijn bruikbaar op alle niveaus, van vmbo tot en met gymnasium. De lessen kunnen ook in hogere leerjaren ingezet worden bij leerlingen die nog achterstanden laten zien en zijn eenvoudig aan de doelgroepen aan te passen.


Om binnen het onderwijs goed af te kunnen stemmen op een leerling met autisme, is het zaak om te weten hoe deze leerling communiceert en tegen welke problemen hij of zij in de communicatie aanloopt. Met het Communicatieprofiel uit de Communicatiebox breng je de individuele mogelijkheden en behoeften van een leerling met autisme in kaart. Een opgesteld profiel biedt gerichte informatie over de wijze waarop de persoonlijke communicatie met de leerling tot stand kan komen en biedt aanknopingspunten waar en welke ondersteuning in de onderwijspraktijk wenselijk is, op sociaal én cognitief gebied.

In dit boek staan tevens vijftien praktische hulpmiddelen beschreven, die kunnen worden ingezet door de begeleider om de communicatie met de leerling te ondersteunen en te bevorderen.

Met de doeltreffende aanpak uit de Communicatiebox kun je kinderen en jongeren met autisme in de klas én thuis persoonsgericht ondersteunen. De Communicatiebox is bedoeld voor het vo en mbo, maar kan ook al worden ingezet vanaf groep 7.

De Communicatiebox is te bestellen via Uitgeverij Pica.


Met de meer dan 150 Gevoels- en beoordelingswoorden op de kaartjes leer je om een gevoel over jezelf, een ander of een gebeurtenis te verwoorden of te nuanceren. 

Vooral kinderen en jongeren met autisme hebben in de communicatie een probleem om af te stemmen op de ander. De gesprekskaarten kunnen worden ingezet door een leraar, therapeut of begeleider tijdens een gesprek, om gevoelens (beter) onder woorden te brengen, het persoonlijke lexicon te verhogen, bij woordvindingsproblemen of bij het leren nuances aanbrengen in de betekenis van gevoelens.  

In het boek Communicatiebox voor school en ouders staan vijftien praktische interventies en methoden die kunnen worden ingezet om de communicatie te verbeteren en persoonsgericht te ondersteunen. Het gebruik van deze gesprekskaarten met gevoels- en beoordelingswoorden is een van de handige hulpmiddelen daarbij.

De woorden op deze kaarten zijn onderverdeeld in:
• gevoelswoorden
algemeen 
• gevoelswoorden bang 
• gevoelswoorden boos 
• gevoelswoorden bedroefd 
• gevoelswoorden blij

De gevoelswoorden in deze sets betreffen uiteraard een selectie van veelgebruikte woorden. Op de gelamineerde blanco kaartjes uit de eerste set kunnen ontbrekende woorden of aanvulzinnen met stift worden genoteerd en weer verwijderd.

De Gevoelswoorden zijn te bestellen via Uitgeverij Pica.

Er is ook een voordelig Communicatiebox Pluspakket. Hierin vind je naast de Gesprekskaarten Gevoels- en beoordelingswoorden, ook een exemplaar van de Communicatiebox. Profiteer van de korting die je op dit Pluspakket ontvangt.